Son Güncelleme:
21/07/2020 - 12:54

ODTÜ İşletme Bölümü’nün Vizyonu

ODTÜ İşletme Bölümü, alanında ülkemizde üstlendiği öncü rolünü ve uluslararası tanınırlığını bilimsel araştırma ve eğitimdeki çağdaş gelişmeler ışığında sürdürüp geliştirerek geleceğin nitelikli yöneticilerini yetiştirmeyi, bilime ve toplumsal gelişime katkı sağlamayı amaçlar.

ODTÜ İşletme Bölümü’nün Misyonu

ODTÜ İşletme Bölümü’nün misyonu işletme eğitiminde ve bilimsel araştırmalarda sürekli gelişimi esas alarak toplumun gelişmesi için bilgiye katkı sağlamaktır. 

Bu amaç doğrultusunda bölümümüz, işletmeciliğin alt alanlarının yanı sıra yönetim pratiğini ilgili alanlardaki güncel konularla birleştiren disiplinlerarası alanlarda da teorik ve görgül araştırmalar yapmayı amaçlar. Bölümün yürüttüğü diploma programlarının müfredatları, iş hayatının ve toplumun değişen gereksinimlerine uyum sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Böylelikle öğrencilerimiz dünyadaki seçkin kurumlarda, devlet kuruluşlarında ve üniversitelerde değer yaratacak ve üstlendikleri sorumlulukları başarıyla yerine getirecek güncel bilgi, yetenek ve donanıma sahip olarak mezun olurlar.  

ODTÜ İşletme Bölümü, sadece işletme alanı ile sınırlı kalmayıp disiplinlerarası çeşitli konuları kapsayan bir bakış açısıyla hem uygulamaya yönelik hem de temel araştırmalarla ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi birikimine katkı sağlamayı amaç edinmiştir.  

ODTÜ İşletme Bölümü mensupları akademik uzmanlık alanlarında kurumsal ve bireysel düzeylerde yürütülen projelerle, hem iş dünyası hem de Türkiye'deki özel sektör, devlet ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmayı hedefler.

ODTÜ İşletme Bölümü’nün Değerleri

ODTÜ İşletme Bölümü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin etik ilkelerine ve temel değerlerine tamamen bağlıdır. Bu ilke ve değerler aşağıda sıralanmaktadır: 

Bilimsel Özgürlük

ODTÜ’lüler bilimsel araştırma ve geliştirme etkinliklerinin, eğitim ve öğretimin, baskı altında kalmadan, bilimsel ölçütler dışındaki yönlendirmelerden bağımsız olarak yürütülmesini ve bu amaçla özgür tartışma ortamlarının yaratılmasını bilimsel özgürlüğün değişmez koşulları olarak görürler.

Bilinçli Özgüven

ODTÜ’lüler sorumlulukların yerine getirilmesinde ve karşılaşılan sorunların çözümünde, bilgi, yetenek ve yetki sınırlarının farkında olarak cesaret ve kararlılıkla davranırlar ve gerekirse özeleştiri yaparlar.

Dayanışmacı Bireysellik

ODTÜ’de öğrenciler, idari ve akademik personel, unvan, konum ve çalışılan birimden bağımsız olarak, bireysel görüş ve değerlerini ifade ederken birlikte hareket eder ve özgürlükçü bir yaklaşımla mücadeleci bir tutum sergilerler.

Doğal Çevreye Duyarlılık

ODTÜ’lüler üniversite arazisi içinde yetiştirilen ormanı ve ekolojik zenginliği bir değer olarak görürler, korunması ve geliştirilmesini önemserler ve genel olarak doğal çevreye yönelik bir duyarlılık oluşturulması ve koruyucu yaklaşımın yaygınlaşması için çaba gösterirler.

Güvenilirlik

ODTÜ’lüler kararlarını dış yönlendirmelerden bağımsız olarak, çıkar çatışmalarına izin vermeden, nesnel veri ve bilgiler temelinde verir, görevlerini etik değerler, bilimsel ölçütler ve yasalar ışığında sorumluluk bilinciyle yerine getirirler.

İnsana Saygı

ODTÜ’lüler, başkalarının hak ve özgürlüklerini dikkate alıp korurken, farklılıkları zenginlik olarak görüp her türlü ayrımcılığa karşı çıkarlar ve insana saygı temelinde tüm ilişkilerinde önyargısız, eşitlikçi bir yaklaşım sergilerler.

Liyakat

Başarıları ve bulundukları konumları yetenek, çalışma ve çabalarının doğal sonucu hak edilmiş kazanımlar olarak gören ODTÜ’lüler, işe alım ve diğer değerlendirme süreçlerinin nesnel standartlar ve özyetkinlikler temelinde yapılmasını gözetirler.

Sorgulayıcı Yaklaşım

ODTÜ’lüler bilgiye ulaşırken, araştırma yaparken ve/ya toplumsal konular söz konusu olduğunda, bir yargıya ulaşmadan önce sorgulayıcı/eleştirel bir yaklaşımla durumu objektif bir şekilde analiz ederek değerlendirmelerini oluştururlar.

Toplumsal Sorumluluk

ODTÜ’lüler toplumsal sorunlara karşı duyarlılık gösterip bunların çözümüne yönelik görüşler geliştirirler, toplumsal sorumluluk projeleri yürütürler, bilimin ve bilimsel yaklaşımın toplum tarafından yaygın olarak benimsenmesi için etkinliklerde bulunurlar.

Yenilikçilik ve Öncülük

ODTÜ’lüler teknoloji, eğitim, araştırma ve yönetim konularında yeni yöntem ve yaklaşımları takip edip uygular, toplumun ve üniversitelerin gereksinimleri doğrultusunda örnek olacak özgün sistem, program ve yapılanmaları geliştirirler.

Yerleşke Mirasına Bağlılık

ODTÜ’lüler insan eliyle yetişmiş bir orman içindeki görece özerk konumu, tüm birimlerini mekânsal süreklilik içinde toplayan yapısı, toplumsal bellekte yer etmiş mekânları ve köklü tarihiyle, ortak bir kültürün üretilmesine ve kurumsallaşmasına olanak yaratan ve özgün mimarisi, peyzajı, sanat eserleri ve faaliyetlerinin etkisiyle estetik duygusunun içselleştirilmesini sağlayan ODTÜ yerleşkesine kültürel bir miras olarak bağlılık duyarlar ve sahip çıkarlar.

Yüksek Akademik Nitelik

ODTÜ’lüler, uluslararası düzeyde bilimsel gelişmeleri takip etme ve katkı yapma yetkinliğini sağlayan, öğrenme ve araştırma isteğini motive eden ortamı, evrensel etik ilkeler çerçevesinde, yüksek standartlarda bilimsel araştırma ve eğitim yapılmasını ve yine yüksek standartlar temelinde seçilen bir öğrenci ve öğretim elemanı topluluğunu ODTÜ’nün yüksek akademik niteliğinin temel bileşenleri olarak benimserler.

ODTÜ İşletme Bölümü’nün Hedeflenen Kazanımları ve Stratejileri

ODTÜ İşletme Bölümü’nün hedeflenen kazanımları (HK) misyonunda da açık bir şekilde ifade edildiği üzere şu şekilde özetlenebilir:

HK1. En üst düzey niteliklere sahip mezunlar vererek bölümün saygınlığını korumak (ve geliştirmek).

Bölümün her bir mezunu sadece ODTÜ topluluğuna değil topluma da değer katar.

Bu kazanıma, başarılı öğrencileri bölümümüze kazandırarak ve bu öğrencilere sürdürülebilir ve modern bir öğrenme ortamında uluslararası düzeyde çağdaş ve yüksek kaliteli bir eğitim sunarak ulaşırız. Ayrıca, bölüm programlarının kalitesi AACSB akreditasyonu alınarak kanıtlanmalıdır.

HK2. Yüksek akademik nitelikteki çalışmalarla yönetim bilimlerine ve ilgili alanlara katkı sağlamak.

Yönetim bilimi bilimsel bir disiplin olarak pek çok farklı teknik ve sosyal disiplinden beslendiğinden, ODTÜ İşletme Bölümü sadece yönetim bilimine değil, aynı zamanda bu disiplinin temellerini besleyen diğer alanlara da entellektüel katkı sağlamayı amaçlar. İşletme, ekonomi ve mühendislik kökenli öğretim üyelerimiz akademik çalışmalarıyla uluslararası bilim camiasında tanınırlar.

HK3. Ulusal ve uluslararası düzeyde, iş dünyası, devlet kurumları ve sivil toplum örgütleriyle var olan ilişkileri sürdürmek ve geliştirmek.

ODTÜ İşletme Bölümü misyonu çerçevesinde iş dünyası ile yakından sürdürdüğü ilişkilere değer verir. Programlarının müfredatının günün değişen koşullarına uyumlu olmasını sağlamak amacıyla, bölüm mensupları iş dünyası ile ortaklaşa yürütülen projelerden, uygulamaya yönelik araştırmalara ve özel şirketlere verilen danışmanlık faaliyetlerine kadar birçok çalışmaya imza atar. ODTÜ Teknokent ve TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) ile gelişerek devam eden ilişkiler kapsamında verilen girişimcilik eğitimleri ile yeni girişim şirketlere sunulan danışmanlık hizmetleri bölüm mensuplarını teknogirişim sektörüyle buluşturmayı sürdürür. İş dünyası ve kurumlarla yapılan iş birlikleri sonucunda elde edilen kazanımlar öğrencilerimize daha kaliteli bir işletme eğitimi verilmesinde ve bilimsel araştırmalar yapılmasında önemli katkılar sağlar.